28.04.2017 10:16:45

İktidar ve İslami sivil toplumun gençlikle imtihanı

Referandum Analizi 2 Dr. Yunus Çolakoğlu

REFERANDUMsonuçlarınınverdiğidiğerbirmesajisegençkitlelerinaldığısiyasipozisyonvegeleceğedairtercihleriolmuştur.Hementümkamuoyuyoklamalarında 18-30 yaşarasıseçmentercihiniiktidaraleyhinekullanmıştır.18 yaşagetirilenseçmeseçilmehakkı da bukitleninilgisiniyeterinceçekmemiştir. Bundanöncekiseçimlerde de sözkonusubireylerintercihleribenzermahiyettedir.Toplumunsosyolojikdokusutahliledilirken'yüzde 60-70 muhafazakâr-sağseçmentespitleriningüncelliğinikaybettiğikabuledilmelidir. 15 Temmuz da darbeyekarşıgösterilendireniş, sekülerleşmegerçeğiniörtbasetmemelidir.Bugünmuhafazakârİslamikesimleringençlikileortakbirdilkullanmaktazorlandığıve her türlüimkanarağmen, gençlerindünyasınayeterincegiremediğigerçeğiyaygınbirkanaattir.Anadolu'dayüzlercekişiliksalonlardabirkaçdüzineinsanlayapılanetkinliklerbununaçıkgöstergesidir.Normal şartlardazulmevehaksızlığakarşı en üstperdedengetirilenhaklıveyerindetepkileringençlertarafındandahafazlasahiplenilmesigerekir.Fıtratbunugerektirir. Bu anlamdabirçokülkedeve İslam dünyasınınbirçokbölgesindemağduriyetlerinvemazlumiyetleringiderilmesiiçinresmivesiviltoplumkuruluşlarıileyapılansayısızorganizasyonvefaaliyetingençlerindünyasındayerbulmamasıiyiaraştırılmalı, gençlereulaşmadasamimi, ciddibirfaaliyetsergilenmelidir. Bu sadecesiyasaliktidarındeğil, bumanadasöyleyeceksözü, yapacakişiolancemaat, cemiyet, diyanet, tarikat, parti, dernekvevakıflarınbirincivesamimiönceliğiolmalıdır.Hayatınmerkezine ‘emr-ibilma'rufnehyianilmunker'iyerleştirmeyen, samimibirihyaveadaletçağrısıileyapılmayanvedünyevimakamtalepleriilekirletilenihlassızişlerinhiçkimseyefaydasıyoktur.Adetabiryaz-boztahtasınadöndürüleneğitimsistemiilebir test çözmemakinasınadönüştürülengençlerdebirümitsizlikvegelecekkaygısıaşikârdır.Dünyadakieğitimmodelleri (Tayland, Singapur, Finlandiyav.s) detaylıincelenmeliveözgün, yerli, kalıcıbirsistemkurulmalıdır.Adaletliyakat, cehdileülkeyeve de ümmetesadakatintemelbelirleyiciözellikolduğuyenibirsüreçlegençlerinkarşısınaçıkılmalıdır.

 

İstihdamveüretimeöncelikverilmeli

 

Üzerindekonuşulmasıgerekendiğerbirkonuiseülkekaynaklarınınkullanımıileilgiliönceliklerintekrardeğerlendirilmesiolmalıdır.Son 15 yıldabirçokalandaolduğugibi, sağlıkvesosyalpolitikalaralanındaCumhuriyetdöneminintümündendahafazlaicraatyapıldığıaçıktır.Yol, köprü, viyadükvehavaalanıinşaatlarıbuanlamdakiihtiyacıbüyükorandakarşılamışaciliyetkesbedenprojelerhayatageçirilmiştir.Bu aşamadansonra, 3.havalimanıgibiyerindeprojelerhariç, aralarında 40-50 kilometremesafebulunanillerehavalimanıinşaatları, dubleyollarlakatedilenmesafeleritünellerle 1-2 kilometrekısaltantrilyonluktünelprojelerivestadyuminşaatlarındanziyade, sanayitesisleriileistihdamıveüretimiartıranfaaliyetlerileihracatayönelikprojelerüzerindeyoğunlaşılmalıdır. Bu anlamdayerliaraçüretimipsikolojikbariyerinkırılmasınoktasındahayatibirönemarzetmektedir.Kamudaciddiboyutlaraulaşanisrafengellenmelidir.Örneğinmakamarabasıkullanımınabazıstandartlarvekriterlergetirilmelidir.

Yoğungöçalan (Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, İzmir, İstanbul) vetalebekarşılıkveremeyenillerdeşehirhastanelerininyapılması (Mersin örneğigibi) yerindebirkararolmaklabirlikte, buanlamdasağlıktesislerinindolulukoranı, ilnüfusudoğrultusundagerçekihtiyaçbelirlenerekyerindevegerekliprojelerhayatageçirilmelidir.

 

Her şeyerağmenadalet

 

Ekipçalışmasıgerektirenvestratejikkurumlardakigörevlendirmelerdehassasdavranılmasıdoğalolmaklabirlikte, işealımlardaşartlarıtutanveyasalengeliolmayanherkesinadilveşaibelerdenuzaksınavlarveyanoterhuzurundaçekilecekkuraileseçilmesitoplumdakiadaletduygusununzedelenmemesive 'öteki'leştirmeyiengellemesiileparaleloluşumlaramahalverilmemesiaçısındangereklidir. FETO vediğerteröryapılanmalarıilemücadalehaklıvezorunludur.Kin veintikamduygusundanziyadehukukveadaletölçüolarakalınmalı, yargılamalarhızlandırılmalıdır.Seçimsonuçlarına da etkisi net görülen OHAL uygulamalarında, ihraçveaçığaalmalarda, şüphevemuğlakverileryerinesuçteşkiledensomutdelilleresasalınmalıdır.

Kabul edilenyenideğişiklebirliktekoalisyonihtimaliortadankalktığınagöre, yönetimdeistikraranlayışıilegetirilenseçimbarajıdüşürülerekkabuledilebilirbirseviyeyeindirilmelidir. Bu, toplumunmarjinalkalan, sınırlıkesimlerininmeclistetemsilineolanakverecek, siyasirekabetiartıracakveötekileştirmeyiazaltacaktır.Ayrıcabudüzenlemeyasalve legal siyasetigüçlendirecektir.Temsildeadaletaçısından da düzenlemekaçınılmazdır.Yenisüreçteayrıştırıcıbirdilkullanmakyerinetoplumuntümünükucaklayanvegenişhalkkitlelerineulaşansiyasalhareketlerdahafazlakabulgörecektir.  (BİTTİ)